Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn op al onze leveringen de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem in oktober 2003 onder nummer 2003/81.